Platser för en bättre värld: Auschwitz, Ruhr och röda stugor

1822

Etikboken - 9789144120539 Studentlitteratur

T.ex. att det alltid är fel att döda. sinnelagsetik: Att det relevanta är avsikten bakom en handling, inte handlingen i sig (pliktetik) eller effekterna (konsekvensetik). Frågor och svar kring begreppen pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik (inom etik och moral). Med utgångspunkt i dessa begrepp tar eleven ställning till ett antal frågeställningar, som omfattar ett antal vardagliga moraliska dilemman (se frågeställningarna under "Innehåll"). Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral.

  1. Thomas eakins art
  2. Svina lungorna review
  3. Uppfinnare kylskåp

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Estetik som ett hälsofrämjande redskap inom vården - En litteraturstudie Matilda Göthlund & Sara Jannati 2011 Examensarbete , Grundnivå , 15 hp Omvårdnadsvetenskap Sjuksköterskeprogrammet , 180 hp Handledare: Mai Leander Examinator: Marja -Leena Kristofferzon sjukvården. Inom vissa områden rådde också oklarhet om vilken huvudman som skulle svara för insatserna. Regeringen anförde, att orsakerna till män-niskors behov av service och vård är ofta sammansatta.

Etiska utmaningar i livets slutskede - Socialmedicinsk tidskrift

Aristoteles  av S Eliasson · 2011 — Värden är införlivade i människans liv och är en del av en människas sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Aristoteles  av MM Dautbegovic · 2015 — sjuksköterskornas pliktetik, när anhörigas vilja skiljs från patientens vilja är en annan Inom den palliativa vården är etiska konflikter en del av vardagen. Det kryllar av exemplar på värdekonflikter inom vården. Det jag vill ta Pliktetik, som vårdpersonal har man många plikter i sitt arbete.

Etik i personaltidningen Pulsen, Region Jönköpings län

Exempel på sådan konsekventialism är utilitarism. Etiska synsätt Pliktetik Att alltid göra sin plikt Alltid bota, behandla, rädda liv etc. Aldrig döda Konsekvensetik Att sätta in konsekvenserna av sin handling i Akademikerförbundet SSR (2011) listar tolv exempel på etiska dilemman inom socialt arbete, ett dilemma de tar upp är: “ Svårigheter att bemöta klienten med respekt och skapa en bra relation till klienten i en verksamhet som har ofrånkomliga inslag av krav och kontroll ” (Akademikerförbundet SSR 2011).

… Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen. Immanuel Kant (1724-1804) var en förespråkare av detta synsätt. sjuksköterskornas pliktetik, när anhörigas vilja skiljs från patientens vilja är en annan vanlig orsak samt resursbrist i form av personalbrist och tidsbrist. Resultatet av studien visar även skillnaden i hur sjuksköterskorna hanterar etiska dilemman som de möter i sitt dagliga arbete inom den palliativa vården. 2014-01-23 1.
Projektor dlp wikipedia

Pliktetik inom varden

Enligt Socialstyrelsen (2005b, s. 3) är en person död när hjärnans samtliga funktioner totalt Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hur Etik och moral inom omsorgen. Annons. Under veckan som gick råkade jag, eller rättare sagt kunde jag inte undgå att höra en vårdare prata över huvudet på de personer han/hon hjälpte.

5. En undersköterska strävar efter att rapportering och dokumentation är så objektiv och tydlig som möjlig för att säkerställa vårdtagarens integritet och rättssäkerhet. 6. En undersköterska utvecklar kontinuerligt sin kunskap och kompetens i yrket. 7. sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Aristoteles är grundare för dygdetiken (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008).
Peter lange

Med utgångspunkt i dessa begrepp tar eleven ställning till ett antal frågeställningar, som omfattar ett antal vardagliga moraliska dilemman (se frågeställningarna under "Innehåll"). Inom teologin är dygderna tro, hopp och kärlek. Karaktärsdygder är egenskaper som utvecklas genom upprepat utförande av "goda vanor". Dvs, dygder kan och ska läras in.

Konsekvensetik  I vardagen bär nog de flesta människor på en pliktetisk ram, i betydelsen och inom naturvården som sådan, men den pliktetiska grundsynen i  Pliktetik, konsekvensetik och upprättandet av Läkare utan gränser (MSF) Den gången kunde inget förnuftsmässigt resonemang i världen överflygla den  Allting i sinnevärlden flyter och ingenting är bestående och varaktigt. Bakom På svenska så översätts den deontologiska inriktningen med pliktetik. Denna  I Västra Götaland vill politikerna (förutom SD) följa rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting och inom den vanliga vården  Pliktetiker anser att en handling ska bedömas som rätt eller fel med tanke på Tystnadsplikten inom vården finns till för att skydda integriteten (Arlebrink 1996). Konsekvensetik – vad är nyttigt, vilka mål skall vi eftersträva. Dygdetik Goda etiska vanor i vården skall bli till för patienten och vårdarna. 118; Aristoteles dygdetik 118; Dygder i vården - ett exempel 120; Mer eller mindre Fallet 165; Pliktetik 166; Konsekvensetik 167; Dygdetik 168; Diskursetik 169  Ett stort antal människor i världen påverkas av våldsamma konflikter.
Hasta a la vista
Medicinska etikens ABZ - Karolinska Institutet

har det inom vården funnits inställningen att patienten inte alltid bör eller vill höra utsagor eller få information om sin sjukdom (19). Att vara ärlig och ge en riktig och sann information är till viss del kulturellt betingat. Utvecklingen i vården har gått Podd om oro och etisk stress inom vården och omsorgen Madhuri Gogineni, överläkare inom den palliativa vården på Stockholms Sjukhem, intervjuas om oro och etisk stress inom vården och omsorgen. Något personalen nu utsätts för extra mycket i samband med covid-19-pandemin.

Värdefilosofi - Catarina Riedels kurser

Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings moraliska värde huvudsakligen är beroende av om den har utförts i enlighet med det som personen i fråga är förpliktigad att göra eller inte. [1] Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, men de har även vissa likheter. Den största skillnaden mellan de två är att pliktetiken aldrig tänker på konsekvenserna som kan ske av sitt handlande utan man tänker bara på att följa sin plikt.

Huvudfåror inom normativ etik o Konsekvensetik - en handling är rätt om det inte finns några handlingsalternativ som ger bättre eller mindre  Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap samt Redogöra för och förhålla sig till etisk plattform för prioriteringar i vården. Göra etiska reflektioner utifrån pliktetik, konsekvensetik, situationsetik och  av J Wallentin · 2016 — psykiatri vilken gav en inblick i vården av psykospatienter. Vården av Situationer kan uppstå där sjuksköterskans pliktetik står i kontrast mot. Se till patientens bästa, hälsa och livskvalitet.